Geschied- en heemkundige kring "Het Land van Thorn"

WikiIndex - wikis, wiki people, wiki software, and wiki ideas
Jump to: navigation, search
Ell.jpg Geschied- en heemkundige kring "Het Land van Thorn"
Recent changes
[No WikiNode]
[No About]
[No Mobile URL]
Status: Active
Language: Dutch
Edit mode: ReadOnly
Wiki engine: MediaWiki
Main topic: Limburg
Backups: 2014/02/19
Wiki Size: 173 pages see stats...

Nederlands[edit]

De Geschied- en Heemkundige Kring "Het Land van Thorn" heeft tot doel het bevorderen van de geschied- en heemkundige kennis van het werkgebied en de bestudering van de levensomstandigheden, gewoonten en gebruiken van de mensen die dit gebied bewonen en bewoond hebben.

English[edit]

The historical- and heritage circle "Het Land van Thorn" has as purpose to promote history and heritage knowledge of the field and to study the folkways, customs en traditions of people who live and have lived in this area.