NORA online

WikiIndex - wikis, wiki people, wiki software, and wiki ideas
Jump to: navigation, search
h-referentie-overheid.jpg
NORA online
Recent changes • [No WikiNode] • [No About] • [No Mobile URL]
Status: Active
Language: Dutch
Edit mode: ReadOnly
Wiki engine: MediaWiki
Main topic: Government
Wiki Size: 621 pages see stats...

Nederlands[edit]

Burgers en bedrijven verwachten een goed functionerende, dienstverlenende overheid. Samenwerking tussen overheidsorganisaties, waarbij zij hun processen afstemmen en gebruikmaken van elkaars informatie, is hiervoor een belangrijke voorwaarde. NORA, de Nederlandse Overheid Referentie Architectuur, helpt de samenwerking te realiseren.

English[edit]

Civilians and companies expect a well functioning, service-orientated government. Collaboration between government organisatie, in which they organise there processes together and make better use of each others information is a crucial part. NORA. the Dutch Government Reference Architecture, helps to maintain colaboration.