Spoor 5

From WikiIndex
Jump to: navigation, search
88af2c782566d46f8b462bc4593d8305b2fcc50b.jpg
Spoor 5 /
Track 5

Recent changes • [No WikiNode] • [No About] • [No Mobile URL]
Founded by: unknown
Status: Dead
Language: Dutch
Edit mode: ByInvitation
Wiki engine: MediaWiki
Wiki license: No license
Main topic: Education
Backups: 2014-02-13
Wiki size: 29 article pages see stats
wikiFactor: 7 info / verify

(As of: 2014-03-20 – via archive.is)

Nederlands

WELKOM in het CDO SPOOR 5, welkom in het centrum waar leren en werken hand in hand gaan. Het CDO SPOOR 5 blijft hieraan meewerken. Samenwerking met verschillende organisaties staat centraal maar ook eigen projecten en initiatieven zullen de nodige aandacht blijven krijgen. Het streefdoel van het CDO SPOOR 5 is en blijft dat het een plaats is (en moet zijn) waar iedereen welkom is ongeacht origine, huidskleur, religie, vooropleiding,...

Daarnaast moet er voor iedereen een traject beschikbaar zijn waarin leren en werken hand in hand gaan en waarbij een vijfdaagse invulling voor iedereen mogelijk is. Alle leerlingen moeten de mogelijkheid krijgen om met een getuigschrift het centrum te verlaten. Spoor 5 is een dynamisch centrum voor deeltijds onderwijs. Dat blijkt onder meer uit de vele projecten en activiteiten die wij met de jongeren op poten zetten.

English

WELCOME to CDO TRACK 5, welcome to the centre where learning and working go hand in hand. CDO TRACK 5 will continue to contribute to this. Collaboration with various organisations is central, but our own projects and initiatives will also continue to receive the necessary attention. The aim of CDO TRACK 5 is, and remains that it is (and should be) a place where everyone is welcome, regardless of origin, skin colour, religion, previous education,...

In addition, a trajectory must be available to everyone in which learning and working go hand in hand, and in which a five-day implementation is possible for everyone. All students must be given the opportunity to leave the centre with a certificate. Spoor 5 is a dynamic centre for part-time education. This is apparent from the many projects and activities that we set up with the young people.

External links