WikiSkripta

From WikiIndex
Jump to: navigation, search
WikiSkripta
Recent changes • [No WikiNode] • About • [No Mobile URL]
Founded by: unknown
Status: Active
Language: Czech
Edit mode: OpenEdit
Wiki engine: MediaWiki
Wiki license: Creative Commons Attribution
Main topic: Medical
Backups: 2014-02-18
Wiki size: 10,777 article pages see stats

(As of: 2023-06-04)

Cz[edit]

Co jsou WikiSkripta

WikiSkripta jsou prostorem pro kooperativní tvorbu a ukládání medicínských výukových materiálů. WikiSkripta byla vytvořena pro studenty a učitele všech lékařských fakult ČR a SR a jsou součástí projektu MEFANET – sítě propojující lékařské fakulty v České republice a na Slovensku. Jsou určena převážně pro pregraduální výuku a postupně se plní výukovými texty. O podporu autorů a dodržování úrovně a pravidel se stará redakce.

Do tvorby výukových materiálů se můžete zapojit i Vy. Už bez přihlášení můžete opravovat drobné chyby v textu. Pro větší editace a příspěvky je vhodné se zaregistrovat. Pokud máte znalosti práce ve wiki, nebo Vás tento způsoby vytváření výukových materiálů zajímá, můžete se stát členem wiki-týmu a pomáhat s redakcí a tvorbou WikiSkript (redakce@wikiskripta.eu).

Hlavním přínosem WikiSkript je zjednodušení tvorby učebních materiálů, snadná aktualizace a inspirující spolupráce s podobně zaměřenými lidmi. Text nemá mít formu encyklopedie, ale spíše krátkých kapitol podobných učebnici.

Zveme Vás k účasti na tomto vzrušujícím projektu a těšíme se na Vaše příspěvky.

WikiSkripta, projekt 1. lékařské fakulty a Univerzity Karlovy, příspěvek UK k výukovým zdrojům sítě lékařských fakult MEFANET • ISSN 1804-6517 • e-mail: info@wikiskripta.eu. Text je dostupný pod licencí Creative Commons Uveďte původ 4.0 při dodržení případných autorských práv a dalších podmínek. Podpořeno OP VVV č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002362.

En[edit]

What are WikiScripts

WikiScripts (cz: WikiSkripta) is a space for cooperative creation and storage of medical educational materials. WikiScript was created for students and teachers of all medical faculties of the Czech Republic (ČR) and Slovak Republic (SR) and is part of the MEFANET project – a network connecting medical faculties in the Czech Republic and Slovakia. They are mainly intended for undergraduate teaching and are gradually being filled with teaching texts. The editors take care of the support of the authors and compliance with the standards and rules.

You can also participate in the creation of teaching materials. You can correct minor errors in the text without logging in. For larger edits and contributions, it is advisable to register. If you have knowledge of working in a wiki, or if you are interested in this way of creating educational materials, you can become a member of the wiki-team and help with the editing and creation of WikiScript (redakce@wikiskripta.eu).

The main benefit of WikiSkripta is the simplification of the creation of learning materials, easy updating and inspiring collaboration with similarly oriented people. The text is not meant to be in the form of an encyclopaedia, but rather short chapters similar to a textbook.

We invite you to participate in this exciting project and look forward to your contributions.

WikiSkripta, project of the 1st Faculty of Medicine and Charles University, contribution of the Charles University to the teaching resources of the network of medical faculties MEFANET • ISSN 1804-6517 • e-mail: info@wikiskripta.eu. The text is available under a Creative Commons Attribution 4.0 license subject to any copyright and other terms. Supported by OP VVV No. CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002362.

External links[edit]